KVKK Politikası ve Aydınlatma

PRESTİJDENT KVKK POLİTİKASI

 

 1. A) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, Konyaaltı Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“PrestijDent”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında kişisel verilerin Konyaaltı Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitesi ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, stajyerlerimize, hastalarımıza, tedarikçilerimize, tedarikçi adaylarımıza, katılım gösterdiğimiz veya düzenlediğimiz fuar ve organizasyonların katılımcılarına, iş veya sözleşme ilişkisi kurduğumuz kişiler ile kuruluşların yetkili kişi ve çalışanlarına ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yasal mevzuatlara uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme usulü ve veri sahiplerinin yasal hakları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1- Kanunun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Konyaaltı Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işleyecek, saklayacak ve Kanun’da belirtilen şartların sağlanması durumunda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Ayrıca kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

2- Kimlik bilgileriniz, görsel kayıtlarınız v.b. kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesinde yer alan iletişim formu ve birimlerimiz ile paylaşılan bilgiler, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar vb. otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile elde edilebilecektir.

3- Elde edilen kişisel veriler, şirketimiz tarafından Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerle sınırlı olarak, muhafaza edilme şartlarına uygun bir şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir;

 • Şirketimiz/Polikliniğimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin ilgili mevzuata ve şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
 • Hastalarımızın sorunlarına yönelik polikliniğimizce veya tedarikçilerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi ve diğer gerekli tüm süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Çalışanlarımıza ait kişisel veriler bakımından, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizle/Polikliniğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin/Polikliniğimizin hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve
 • Polikliniğimiz tarafından hastalarımıza yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenebilecektir.

4- Toplanan kişisel veriler, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Çalışanlarımıza ait toplanan kişisel veriler ayrıca Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5- Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal süreler dikkate alınarak, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları saklıdır.

6- Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme vb. hak ve taleplerini,

 

Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvar No: 62b/1 Konyaaltı Antalya adresine gönderecekleri ıslak imzalı bir dilekçe ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz “konyaaltiagizvedis@hs03.kep.tr” ya da info@prestijdent.com adresine elektronik posta yoluyla, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte tarafımıza iletebilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname mevcut olmalıdır.

7- Şirketimize usulüne uygun olarak iletilen talepler Kanunun 13. maddesi gereğince en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya verilen cevabın ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

 1. B) ZİYARETÇİLERE VE GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Konyaaltı Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Polikliniğimiz binası içerisindeki giriş kapıları, ofis içi koridorları, ofislerinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla polikliniğimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu konuda ayrıca bir aydınlatma metni şirketimizce hazırlanmış ve web sitemizde yayınlanmıştır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 1. C) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ POLİTİKASI

C.1. Genel

İşbu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanmış olup, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi konusunda şirketimiz bünyesindeki birimlerin uygulaması gereken esasları barındırmaktadır.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Konyaaltı Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla topladığı kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle yükümlüdür.

C.2. PrestijDent’in Başvurduğu Silme Yöntemleri

 • Kullanılan Bulut Çözümleriyle Toplanan Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek silinir.
 • Kâğıt Ortamında Toplanan Veriler : Silme işlemi, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
 • Merkezi Sunucuda Yer Alan Dosyalardaki Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek ya da ilgili kişinin erişim hakkının engellenmesi yoluyla silinir.
 • Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler : Uygun yazılımlar kullanılarak silinmeli ya da şifreli olarak saklanmalıdır.
 • Veri Tabanlarında Bulunan Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek ve ilgili kullanıcının erişim hakkının ortadan kaldırıldığına emin olunarak silme işlemi gerçekleştirilir.

C.3. PrestijDent’in Başvurduğu Yok Etme Yöntemleri

CD, DVD, Hard Disk vb. araçlarda bulunan kişisel verilerin yok edilmesinde, üzerine yazma veya fiziksel olarak yok etme (kırma, parçalama vb.) yöntemleri kullanılır. Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler ise kâğıdın imhası veya verilerin anlaşılamayacak hale gelecek şekilde kırpılması suretiyle yok edilir.

KONYAALTI ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Atatürk Bulvarı. 62/B

Konyaaltı/Antalya

+90 242 228 01 01

Telefon

Pzt-Cmt : 09.00 - 18.00

Çalışma Saatleri

info@prestijdent.com

E-Posta
Görüşmeyi Başlat
1
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?